O projekcie

Projekt Startuj w biznesie. Subregion bielski. jest realizowany w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie do 31 grudnia 2018 r., poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie min. 1 kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:

 • powiat bielski
 • powiat hajnowski
 • powiat siemiatycki
 • gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby od 30 roku życia
 • bezrobotne,
 • nieaktywne zawodowo,
 • poszukujące pracy,
 • spełniające jednocześnie minimum 1 kryterium:
  • osoby w wieku 50+,
  • kobiety,
  • niepełnosprawni,
  • długotrwale bezrobotni
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z możliwości wsparcia w ramach projektu wykluczone są osoby, które:

 • miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilno-prawna) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą (podmiotem świadczącym wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu)
 • uczestniczą w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie
 • posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha przeliczeniowe

Wsparcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • Pakiet Podstawowy Szkoleń – 21 godzin. Zakres merytoryczny: formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, zobowiązania publiczno — prawne, zatrudnienie, obowiązki pracodawcy, biznes plan;
 • Pakiet Dodatkowy Szkoleń- 14 godzin. Zakres merytoryczny (do wyboru 2 szkolenia): Marketing i promocja, Księgowość w małejfirmie, Trening interpersonalny, Zarządzanie i techniki sprzedażowe, Techniki negocjacji,Obsługa klienta;
 • Indywidualne doradztwo z zakresu pisania biznes planów — 5 godzin. Każdy z uczestników projektu odbędzie 2 spotkania z doradcą biznesowym w zakresie sporządzania biznesplanu;
 • Dotację inwestycyjną w wysokości maksymalnej 23 000 zł;
 • Wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1750 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy po 600 zł miesięcznie;
 • Specjalistyczne wsparcie towarzyszące— spotkanie z doradcą w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności oraz jednodniowe szkolenie z zakresu finansowania działalności;
 • Forum Wymiany Doświadczeń.

Termin realizacji projektu

1 stycznia 2017 — 31 grudnia 2018

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 1 345 000,80 zł, płatność ze środków europejskich wynosi 1 143 250,68zł.

Biuro projektu:

 • Bielsk Podlaski —ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 730 18 42

Informacje można uzyskać również w:

 • Hajnówce — ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 51 87
 • Białymstoku — ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. 85 740 86 83.

Uczestnictwo w projekcie Startuj w biznesie. Subregion bielski. jest bezpłatne.