Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, w ramach Działania 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poszukujemy 4 ekspertów – Członków Komisji Oceny Wniosków, którzy będą odpowiedzialni za ocenę formalną i merytoryczną wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Ocena wniosków będzie się odbywać na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków.

Przewidywany termin pracy Komisji Oceny Wniosków: 31 sierpnia 2017 do 6 września 2017 i od 15 września 2017 do 30 września 2017 (wybrane dni).

Miejsce pracy: Bielsk Podlaski.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Kryterium wyboru

Kryterium wyboru – cena 100%. W ofercie proszę o podanie ceny brutto za ocenę formalną i merytoryczną 1 wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Liczba wniosków do oceny formalnej i merytorycznej to maksymalnie 25 szt. dla 1 Członka Komisji plus ewentualne odwołania.

Kryterium dopuszczające

Kryterium dopuszczające stanowią następujące warunki (należy spełnić każdy):

  1. wykształcenie (wyższe – ekonomiczne, zarządzanie i marketing, prawo lub pokrewne),
  2. minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe (w ciągu ostatnich 6 lat) w zakresie oceny wniosków o dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, np. w projektach realizowanych ze środków Budżetu Państwa, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. Działania 6.2) itp.
  3. znajomość zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.3 RPOWP, umożliwiające właściwą ocenę Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego,
  4. znajomość sytuacji gospodarczej subregionu bielskiego, podmiotów gospodarczych działających w subregionie, specyfiki oczekiwań klientów subregionu bielskiego, lokalnego rynku pracy,
  5. dyspozycyjność w okresie oceny wniosków i odwołań,
  6. łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie,
  7. W przypadku zatrudnienia nie będzie zachodził konflikt interesów ani ryzyko podwójnego finansowania.

Eksperci zainteresowani pracą jako Członek KOW powinny złożyć ofertę cenową do 18 sierpnia 2017 roku na e-mail: bielach@pfrr.pl lub do biura projektu ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski. Dodatkowo w ofercie proszę umieścić informację pisemną w zakresie spełnienia wszystkich kryteriów dopuszczających.

Do oferty proszę dołączyć CV potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie wraz z podpisanymi oświadczeniami:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  2. Niniejszym oświadczam, że nie zostałe/a/m skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przekupstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.